Съобщение до Росен Николов Георгиев

Съобщение до Росен Николов Георгиев

Публикувано на: четвъртък, 29 август 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 10:04

 

РОСЕН НИКОЛОВ БОРИСОВ

Ж.К. "КРАСНО СЕЛО", БЛ. №199, ЕТ.4, АП.14 

ГР. СОФИЯ

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Във връзка с постъпило в Община искане вх.№ 94-01-5284/12.02.2019г. от Диана Георгиева Гайдова за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.784, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1831/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение, съгласно цитираното искане.

Със Заповед №1831/05.07.2019г. се изменя  регистъра към ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище относно НПИ №167.784 с площ 1 000 кв.м. Като от НПИ №167.784 се отписват н-ци на Борис Михалев Митев и имота се записва на Диана Георгиева Гайдова и Георги Тодоров Гайдов, съгласно нотариален акт №143, т.3 от 01.02.2019г. на СВ - гр. Бургас.

Със  Заповед №1831/05.07.2019г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - гл.специалист в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 594 последна промяна: 10:08:01, 29 август 2019