Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: петък, 30 август 2019
Валидно до: понеделник, 30 септември 2019, 16:22

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище, Община Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2257/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с пл.№133.35 по ПНИ на с.о."Каптажа", с.Изворище, Община Бургас, с който да се предвиди изграждане на вилна сграда, разположена на 4м. от имотните граници на съседни имоти и на 3м. от съществуващ път, с установяване на показатели за застрояване в съответствие с чл.29 от Наредба №7 от ПНУОВТУЗ за устройствена зона Ов, както следва: Височина до 7м.; Кинт до 0.8, Пл.застр. до 40% и П Озеленяване мин.50%.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХХVІІ-81,82 в кв.74 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1151 и 07079.820.1152

 

Уведомяваме Ви, че е издадена №2258/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХХVІІ-81,82 в кв.74 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.1151 и 07079.820.1152 по КК на гр.Бургас, с което да се измени улично-регулационната граница на УПИ, като същата се проведе в съответствие с КК.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ІV-257, V-255,256 и VІ-254 в кв.22 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.257, 07079.705.256, 07079.705.257 и 07079.705.254 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2259/19.08.2019г на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ и §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПР за УПИ ІV-257, V-255,256 и VІ-254 в кв.22 по плана на кв.Банево, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.705.257, 07079.705.256, 07079.705.257 и 07079.705.254 по КК на гр.Бургас, с което да се измени регулационната линия между УПИ ІV-257, V-255,256 и VІ-254, като същата се проведе съгласно документите за собственост по съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатори 07079.705.257, 07079.705.256, 07079.705.257 и 07079.705.254 по КК.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.3.1312 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2260/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1312 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 12/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, /в бивш масив 125, бивша местност "Карач"/, с който за ПИ с идентификатор 07079.3.1312 по КК на гр.Бургас да се обособи УПИ, с функционално отреждане "за офиси, магазини промишлени стоки и складова база за строителни материали", с предвиждане на ново свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 12/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 21м; Пл. застрояване до 60%, Кинт до 4.0; П озеленяване-минимум 20%.

 Гл.специалист:

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в УПИ IV-676 и VІ-428, кв.46 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.859 и 07079.820.860 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2261/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-676 и VІ-428, кв.46 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.859 и 07079.820.860 по КК на гр. Бургас, с което УПИ IV-676 и VІ-428 да се обединят в един нов общ УПИ, с функционално отреждане "за производствено складова база за промишлени стоки, насипни материали, бетонов център и офиси", с предвиждане на ново свободно застрояване на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за  устройсвена зона Пп1а, както следва: Височина 1-3ет. /15-20м./; Пл. застрояване 60%, Кинт до 2.0; П озеленяване 20%

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХХVІ-94 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.239 по КК на гр. Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2262/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ХХХVІ-94 в кв.16 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.239 по КК на гр. Бургас, с което да се промени устройствената зона за УПИ ХХХVІ от Соп в Жм и да се отреди "за жилищно застрояване"  за устройствена зона 5/Смф съгласно действащ  ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 3ет. /10м/; Плътност до 80%; Кинт до 2,5; Озеленяване - минимум 20% и паркиране в имота.

Гл.специалист:.....................

/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ 07079.706.436 по КК на гр. Бургас, /бивш ПИ с пл.№503.436 по ПНИ на с.о."Острица-1", кв.Банево/

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2263/19.082019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 07079.706.436 по КК на гр. Бургас, /бивш ПИ с пл.№503.436 по ПНИ на с.о."Острица-1", кв.Банево/, с който да се предвиди изграждане на вилна сграда, разположена на 4м. от имотните граници на съседни имоти и на 5м. от съществуващ път, с установяване на показатели за застрояване в съответствие за устройствена зона Ов, както следва: Височина до 7м.; Кинт до 0.8, Пл.застрояване до 20% и П Озеленяване мин.70%.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  УПИ І-14 в кв.4, съгласно ПУП-ПУР, в предвиденото с ОУП разширение на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, ПИ с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр.Бургас / в бивша местност "Муската"/

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2264/19.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-14 в кв.4, съгласно ПУП-ПУР, в предвиденото с ОУП разширение на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, ПИ с идентификатор 07079.2.3489 по КК на гр.Бургас / в бивша местност "Муската"/, с което да се промени отреждането на УПИ І от "за складова база за метали и цех за метални изделия" в  "за цех за хляб и хлебни изделия", с показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП, при запазване на съществуващата сграда с идентификатор 07079.2.3489.1 по КК на гр.Бургас и пристройка към нея покриваща съществуващ калкан на сграда с идентификатор 07079.2.2532.3 в съседен УПИ ІІ.

Гл.специалист:....................

/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 728 последна промяна: 16:28:43, 30 август 2019