Съобщение до собствениците на ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КК на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Ген. М. Лермонтов" №33

Съобщение до собствениците на ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КК на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Ген. М. Лермонтов" №33

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 12 септември 2019, 17:50

До: Собствениците на ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КК на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33.

Относно: Заповед № 2350/23.08.2019 г. на кметa на Община Бургас, издадена на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме, че със Заповед № 2350/23.08.2019 г. на кметa на Община Бургас, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), е назначена комисия със задача да извърши огледи на място и по документи, въз основа на което с констативни протоколи да установи състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи за три броя сгради - архитектурно-строителни недвижими културни ценности находящи се на територията на Централна градска част - Бургас, включително и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас - архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ) "Жилищна сграда на Исакучо Презенти, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33, кв. 66, пл. №6375", разположена в УПИ XI-1560, кв. 73, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КККР на гр. Бургас.
Настоящето писмено съобщение на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) следва да се счита за уведомление за започнато административно производство по чл. 73, ал. 2 от Закона за културното наследство, за установяване с констативен протокол състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи, на горецитираната НКЦ.
Огледът на (НКЦ) "Жилищна сграда на Исакучо Презенти, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33, кв. 66, пл. №6375", разположена в УПИ XI-1560, кв. 73, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.610.84 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33, е предвиден за 12.09.2019 г. в 14,00 ч.
Необходимо е собствениците да осигурят на членовете на специално назначената комисия свободен достъп в имота.

Със съдържанието на Заповед №2350/23.08.2019 г. заинтересованите лица могат да се запознаят в стая №22 в административната сграда на Община Бургас (ул. "Конт Андрованти" №1).


Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Гл. експерт КСВЕ: инж. Анелия Стефанова Георгиева


свали като pdf разглеждания: 551 последна промяна: 09:51:35, 02 септември 2019