Съобщение до г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40

Съобщение до г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40

Публикувано на: понеделник, 02 септември 2019
Валидно до: вторник, 17 септември 2019, 09:51

До: Г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40, вх. 2, ет. 2, ап. 4, гр. Бургас.

Относно: Съвместни указания изх. №91-00-70/23.08.2019 г. на община Бургас, издадени на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Ора Хананел с постоянен адрес: ул. Юрий Венелин 40, вх. 2, ет. 2, ап. 4, гр. Бургас, че със съвместни указания изх. №91-00-70/23.08.2019 г. на община Бургас, издадени на основание чл. 72, ал. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН) от кмета на община Бургас и от регионален инспектор от ГД ИОКН, министерство на културата, установените собственици на поземлен имот с идентификатор 07079.610.84 по КККР на гр. Бургас и на съществуваща сграда с идентификатор 07079.610.84.1 по КК на гр. Бургас - архитектурно-строителна недвижима културна ценност (НКЦ) "Жилищна сграда на Исакучо Презенти, ул. "Ген. М. Лермонтов" №33, кв. 66, пл. №6375", разположена в УПИ XI-1560, кв. 73, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, във връзка с установени обстоятелства застрашаващи НКЦ от увреждане, и установеното аварийно състояние на уличния балкон и на масивната ограда по ул. "Ген. Майор Лермонтов" с констативен протокол от 16.08.2019 г. на министерство на културата, са задължени в 7 - дневен срок от получаване на указанията, да предприемат следните мерки:

• Да се обезопаси уличния балкон към втори жилищен етаж по южна /улична/ фасада на сградата, изразяващо се в ограничаване на свободния достъп на хора до същия, премахване на саксиите с цветя, самораслата растителност и всякакво допълнително натоварване.
• На 1 м. от фасадата на сградата, на която е разположен уличния балкон, да се постави временна метална ограда.
• На 1 м. от уличната ограда по ул. "Ген. Майор Лермонтов" да се постави временна метална ограда.
• Да се извърши архитектурно и фото заснемане на дефектиралия участък от уличната ограда, което да се представи на община Бургас, след което дефектиралия участък от уличния ограден зид внимателно да се демонтира.
• Да се изпълни аварийно-временно укрепване на масивния уличен балкон, като същия се обезопаси посредством минимум 2 броя стоманени профили подпиращи съществуващия балкон отдолу и анкерирани надеждно посредством химически анкери към външната тухлена зидари с дебелина 38см.
Указанията могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок, считано от съобщаването им, пред Административен съд -Бургас.
Преписката по указания изх. №91-00-70/23.08.2019 г. на община Бургас се намира в стая №22 в административната сграда на Община Бургас (ул. "Конт Андрованти" №1) и е на разположение в срок до 16.09.2019 г. включително.


Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас
Гл. експерт КСВЕ: инж. Анелия Стефанова Георгиева

 


свали като pdf разглеждания: 800 последна промяна: 09:52:41, 02 септември 2019