Съобщение до Костадин Проданов за издадено разрешение за строеж

Съобщение до Костадин Проданов за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: вторник, 03 септември 2019
Валидно до: вторник, 17 септември 2019, 11:59

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
СЪОБЩЕНИЕ

 

До  Костадин Стефанов Проданов
ул. "Цар Самуил" №94
гр. Бургас

представляващ себе си, "ДОМ Билдинг" ООД-Бургас и "ДОМ Билдинг 1" ООД-Бургас и като пълномощник на: Асен Светославов Хайдутов, Петко Георгиев Янев, Тодорка Байчева Янева, Николай Петров Филев, Нася Петрова Стоянова, Маргарита Стефанова Стойчева, Диан Атанасов Стойчев и Станислава Цветанова Проданова

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомявам, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №147/25.07.2019 г. за: "Кабели ниско напрежение (НН) (2 броя), тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на БКТП 2х800кVA в ПИ с идентификатор 07079.618.57, УПИ I-2301, кв.18 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - положени в сервитута на БКТП, до нови електромерни табла тип ТЕПО (19МЧ), и тип ТЕПО (3М5ТЧ+ТТ), монтирани в ПИ с идентификатор 07079.618.66 по КК на гр. Бургас, УПИ X-2337, кв.19 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД и съгласно договор №4329127/23.04.2018 г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

На основание §4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, следва да запознаете с настоящото писмено съобщение всички заинтересувани лица - представляваните от Вас собственици на ПИ с идентификатор 07079.618.66 по КК на гр. Бургас.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас - стая 408.

Издаденото разрешение за строеж №147/25.07.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

03.09.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 644 последна промяна: 12:00:38, 03 септември 2019