Съобщение до "ФЛИНТЕКС"ООД за издадено разрешение за строеж

Съобщение до "ФЛИНТЕКС"ООД за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: вторник, 03 септември 2019
Валидно до: вторник, 17 септември 2019, 12:00

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
СЪОБЩЕНИЕ

До "ФЛИНТЕКС" ООД
жк "Лазур"
ул. "Калофер" №18А
гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №152/01.08.2019 г. за:

"Кабел ниско напрежение (НН) тип NАY2Y-J 4х185SMмм2 от ТНН на ТП "Океан" (тип БКТП 2х800кVA-20/0,4кV, с идентификатор 07079.620.150.1 по КК на гр. Бургас - кв.41А по плана на жк "Братя Миладинови", гр. Бургас), до ново електромерно табло тип ТЕПО (21М2ТЧ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.620.184 по КК на гр. Бургас, УПИ VI-1868,1869, кв.42 по плана на жк "Братя Миладинови", гр. Бургас" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД и съгласно договор №4334334/14.08.2018 г. за присъединяване към електроразпределителната мрежа.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас - стая 408.

Издаденото разрешение за строеж №152/01.08.2019 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

03.09.2019 г.


свали като pdf разглеждания: 543 последна промяна: 12:02:13, 03 септември 2019