Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Съобщения до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: четвъртък, 05 септември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 септември 2019, 14:02

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.831.341 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2377/28.05.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 07079.831.341 по КК на гр.Бургас в кв.3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр.Бургас за обосояванена три нови УПИ с функционално отреждане "за брегоукрепване".

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ VІІІ-63 и VІІ-62 в кв.25 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.199 и 07079.30.198 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2427/03.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІІ-63 и VІІ-62 в кв.25 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.199 и 07079.30.198 по КК на гр.Бургас, за обособяване от УПИ на четири нови самостоятелни УПИ, с функционално отреждане "за сгради със смесено предназначение", с предвидено в тях ново застрояване, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона См, както следва:  Височина до 15м.; Пл.застр. до 30%, Кинт до 1.5 и П озеленяване мин.50, от които 25% с дървесна растителност.

Гл.специалист
/И.Петракиева/

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХІІ-979 и ХІІІ-974 в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.21 и 07079.611.16 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2432/03.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-979 и ХІІІ-974 в кв.120 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.21 и 07079.611.16 по КК на гр.Бургас, с което УПИ да се отредят "за жилищно застрояване", с предвиждане в тях на ново  жилищно застрояване, свързано по общата им дворищно-регулационна граница, при запазване на свързаното застрояване и със съседните им УПИ ХІV и ХІ, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 5/Ц, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Пл.застр. 50-100%, Кинт от 2.0 до 5.0; п озеленяване от 20 до 30%, Височина до 17.50м.

Гл.специалист
/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ХХ-973 и ХХІ-974 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.973 и 07079.30.974 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2433/03.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХХ-973 и ХХІ-974 в кв.22 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.973 и 07079.30.974 по КК на гр.Бургас за промяна конфигурацията на предвиденото свързано застрояване и установяване на показатели за застрояване за устройствена зона Жс1, както следва: Височина до 10м., Пл. застр.до 70%, Кинт до 1.5 и П озеленяване мин.50%, от които 25% с дървесна растителност.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в УПИ І-38 в кв.73 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.986 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2500/05.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-38 в кв.73 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.986 по КК на гр.Бургас за промяна функционалното отреждане на УПИ от "за казан за изваряване на ракия" в "за жилищно застрояване", с предвидено в него ново свободно застрояване, с показатели за застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащ ОУП, както следва: Височина до 10м., Пл.застр. до 30%, Кинт до 1.2 и П озеленяване мин. 50%.

Гл.специалист
/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ ІІ-11,19 в кв.36 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.294 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2501/05.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ ІІ-11,19 в кв.36 по плана на зона "В", ж.р. "Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.294 по КК на гр.Бургас за конкретизиране височината на предвиденото застрояване и установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 7/Жг, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина над 15м., Пл.застр. до 80%, Кинт до 3. и П озеленяване мин. 20%.

Гл.специалист
/И.Петракиева/

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е издадена №2507/05.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.17 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.605.164 по КК на гр.Бургас за обособяване на нов УПИ, като регулационните граници на новообразувания УПИ се проведат по имотните граници на ПИ, с функционално отреждане "за производствено, складова дейност и обществено обслужване, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 3/Смф1, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Пл.застр. до 80%, Кинт до 2.5 и П озеленяване мин. 20%.

Гл.специалист
/И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 489 последна промяна: 14:05:40, 05 септември 2019