Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Публикувано на: вторник, 10 септември 2019
Валидно до: вторник, 10 септември 2019, 11:11

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №2525/05.09.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2  при условията на чл.17 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в кв.36 по плана на ПЗ "Север", гр.Бургас с който за ПИ се обособи нов УПИ с функционално предназначение "За образование", със запазване на съществуващите в имота сгради и предвиждане на ново застрояване, както и обособяване на зона за спорт, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 16/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 21м. (7ет.), Пл.застрояване до 60%, Кинт до 4.0 и П озеленяване мин.20%.

 


свали като pdf разглеждания: 661 последна промяна: 11:12:48, 10 септември 2019