Съобщение до Николай Апостолов

Съобщение до Николай Апостолов

Публикувано на: петък, 13 септември 2019
Валидно до: сряда, 25 септември 2019, 10:17

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №45, ЕТ.4

ГР. БУРГАС

 

АТАНАС ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

УЛ. "ЦАР СИМЕОН I" №111, ВХ.1, ЕТ.6, АП.12

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №1726/27.06.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1312 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018275 по Картата на възстановената собственост), УПИ IХ-1312, кв.24 и УПИ VI-1312, кв.27, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 


свали като pdf разглеждания: 298 последна промяна: 10:17:57, 13 септември 2019