Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: петък, 13 септември 2019
Валидно до: неделя, 13 октомври 2019, 11:22

Съобщение от Община Бургас

В Държавен вестник бр.72 от 13.09.2019г. са обнародвани:

- Решение №60-6/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за трасе на захранващ водопровод до УПИ І - 21,23, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр. Бургас, в устройствена зона 02573/7, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, извън строителните граници на кв.Банево. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

- Решение №60-7/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план / ПУП - ИПП/ за трасе на обслужващ път до УПИ I - 312, отреден - " За ПСОВ", в землището на кв. Рудник - кв. Черно море, гр. Бургас, с цел осигуряване на възможност от изграждане на допълнителни елементи на пътя, провеждане на елементи на техническата инфраструктура и осигуряване на транспортен достъп до УПИ в бивши масиви 23 и 24 - землище кв. Рудник, в обхвата на ПИ с идентификатори 07079.17.807, 07079.17.796, 07079.17.360, 07079.17.298, 07079.17.820, 07079.17.806, 07079.17.810, 07079.17.843 и 07079.17.844 по КК на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

- Решение №60-8/30.09.2019г. на Общински съвет Бургас - за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.1.1019 и 07079.1.1022 по КК на гр. Бургас и Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП - ПП/ за изграждане на елементи на транспортната /пътна и железопътна/ инфраструктура в ПИ с идентификатор 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 


свали като pdf разглеждания: 751 последна промяна: 11:31:50, 13 септември 2019