Съобщение до Андон Николов Дечев и Даниела Иванова Иванова

Съобщение до Андон Николов Дечев и Даниела Иванова Иванова

Публикувано на: петък, 20 септември 2019
Валидно до: петък, 04 октомври 2019, 14:28

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

АНДОН НИКОЛОВ ДЕЧЕВ 

УЛ. "БОРИС ДРАНГОВ" №7

 ГР. БУРГАС

 

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №16

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2067/25.07.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.552 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №004002 по Картата на възстановената собственост) и УПИ V-2, кв.56, местност "Карантията", землище Крайморие, Бургас.

         Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                       20.09.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 481 последна промяна: 14:29:24, 20 септември 2019