До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III, кв.51А, к-с "Възраждане", ул.Фердинандова №72

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ III, кв.51А, к-с "Възраждане", ул.Фердинандова №72

Публикувано на: вторник, 24 септември 2019
Валидно до: понеделник, 07 октомври 2019, 09:13

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В В УПИ III, КВ.51А, К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", УЛ."ФЕРДИНАНДОВА"№72,ГР.БУРГАС
Изх.№ 70-00-3939/3/20.09.2019г.     
Дирекция"ЦАУ"Приморие"

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ IV в кв.51а по плана на к.с."Възраждане" гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.249 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция"ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от обявяване на настоящото съобщение.

Тел. за справка: 056/84 35 12 Дойчева. 

АРХ.ТИХОМИР РАЙЧЕВ
Главен експерт отдел ГАТИ


свали като pdf разглеждания: 720 последна промяна: 09:16:24, 24 септември 2019