СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

Публикувано на: вторник, 01 октомври 2019
Валидно до: вторник, 15 октомври 2019, 17:05

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИЛИПОВ

УЛ. "Д-Р ПАВЛОВ" №6

ГР. АЙТОС

 

                                                                                      

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 70-00-1531/02.03.2018г. в Община Бургас от "Електроенергиен Системен Оператор" ЕАД, относно учредяване право на прокарване за електропровод за обект: "Нова ВЛ 400 Кv от п/ст Марица - изток до п/ст Бургас" - Лот 3, по одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ със Заповед № РД-02-15-66/17.07.2017г. на МРРБ, се установи, че трасето на електропровода преминава през имот 125016 по плана на местност "Канджик дере", землище гр. Българово, съответстващ на ПИ с идентификатор 07332.125.16 по Кадастрална карта.

За да се установи собствеността на имотите е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записан като собственик на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 4, стая 410, копие на документите с които се легитимирате като собственици на цитирания имот.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.                                                                                              

 

 

                                                                                                01.10.2019 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 369 последна промяна: 17:06:58, 01 октомври 2019