Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр. Бургас ул. "Трайко Китанчев"№19/ул. „Св. Св. Кирил и Методий"№21 Изх.№

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр. Бургас ул. "Трайко Китанчев"№19/ул. „Св. Св. Кирил и Методий"№21 Изх.№

Публикувано на: четвъртък, 03 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 17 октомври 2019, 13:11

До всички собственици и носители на ограничени вещни права  в  УПИ I-1391, кв. 91 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.112 по КК на гр. Бургас ул. "Трайко Китанчев"№19/ул. "Св. Св. Кирил и Методий"№21   

Изх.№ 94-01-4103/9/03.10.2019г.                                     

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №2309/20.08.2019г. и Заповед №2308/20.08.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ XVІ-1398, XVII-1393,1394 и УПИ XVIII-1392 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.119, 07079.611.118 и ПИ с идентификатор 07079.611.113 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                              изготвил: К.Кръстева - Стоянова

Главен експерт "ГАТИ"                                                   Главен специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 467 последна промяна: 13:11:57, 03 октомври 2019