Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул. "Оборище"№56

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул. "Оборище"№56

Публикувано на: четвъртък, 03 октомври 2019
Валидно до: четвъртък, 17 октомври 2019, 13:12

Изх.№ 94-01-19773/5/03.10.2019г.  

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в жилищна сграда на ул. "Оборище"№56

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ XIII-1272 в кв.110 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.608.205 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

 

АРХ. ТИХОМИР РАЙЧЕВ                                              изготвил: К. Кръстева - Стоянова

Главен експерт "ГАТИ"                                               Главен специалист "ГАТИ"


свали като pdf разглеждания: 472 последна промяна: 13:13:01, 03 октомври 2019