Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на ОбС-Бургас

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения на ОбС-Бургас

Публикувано на: вторник, 08 октомври 2019
Валидно до: петък, 08 ноември 2019, 15:08

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.78 от 04.10.2019г. са обнародвани:

                  - Решение №60-3-3/30.07.2019г.  на Общински съвет Бургас - за одобряване на проект за изменение на ОУП на гр. Бургас в обхват на УПИ XII, ХIII, XIV, XV, XVIII и XIX в кв.7 по плана на ж.к. "Славейков",  гр. Бургас, с който се променя границата между устройствени зони Т23 и 1/Жг, като УПИ се включват в границите на  устройствена зона 1/Жг, с утвърдени показатели за застрояване, както следва: Височина над 15,00м, Плътност до 80%, Кинт до 3,0, Озеленяване мин.20%.

     - Конкретизиране на правилата за прилагане на ОУП на гр. Бургас за устройствени зони 5/Ц2, 31/Смф, 3/Ок, 4/Ок, 5/Ок, 1/Пс и 2/Пс - територията на кв. "Крайморие", с показатели за застрояване:

          -за устройствена зона 5/Ц2 - Плътност до 40%, Височина до 15м, Кинт до 2.0, Озеленяване мин.50%;

          -за устройствена зона 31/Смф - Плътност до 40%, Височина до 15м, Кинт до 1,5, Озеленяване мин.50%;

          -за устройствени зони 3/Ок, 4/Ок, 5/Ок - Плътност от 20% до 30%, Височина от 7,5м до 12м, Кинт от 0.5 до 1.5. Озеленяване мин.50%;

          -за устройствени зони 1/Пс и 2/Пс - Плътност до 40%, Височина до 12м, Кинт до 2,0, Озеленяване мин.40%, в съответствие със ЗУТ и Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

                 - Решение №60-40-3/30.07.19г.  на Общински съвет Бургас - за  одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на захранващ ел. кабел до обект: "Стационарна контролна единица на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)", подобект: "АУЗПТ № 1003 на Път A1 "Бургас - Айтос" км 358+200".

                 Предвид обществената значимост на проекта, с който се изграждат обекти, от първостепенно значение за Република България, необходимостта от спешната им реализация водеща до задоволяване на обществени потребности и предлагане на качествени услуги за населението, както и факта, че имотите са изцяло общинска и държавна собственост, на основание чл. 60 ал. 1 от АПК Общински съвет Бургас допуска предварително изпълнение на решението.

                 Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

                 На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

                 - Решение №61-18-1/27.08.19г.на Общински съвет Бургас - за  одобряване на изменeние на ПУП-ПРЗ за УПИ III-387, кв.51 по плана на ж.к. "Славейков", с което отреждането на УПИ III-387 се променя от "за жилищни нужди" в "за озеленяване и благоустрояване", при което отпада предвиденото застрояване по действащ ПУП, съгласно приложения проект.

                 Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

                 На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на настоящото решение.


свали като pdf разглеждания: 457 последна промяна: 15:09:38, 08 октомври 2019