СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Публикувано на: сряда, 09 октомври 2019
Валидно до: сряда, 23 октомври 2019, 10:53

 

ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ", БЛ.169, ВХ.1, АП.6

ГР. БУРГАС

Във връзка с постъпило в Община Бургас искане вх.№ 94-Щ-1/13/04.09.2018г. от Маргарита Иванова, жалба вх. №94-Щ-1/17/21.01.2019г.  от Маргарита Иванова и искане вх. №94-01-4775/08/02/2019г. от Добромир Димитров Георгиев и Доротея Димитрова Николова, наследници на Димитър Тодоров Георгиев и Соня Добрева Георгиева за изменение в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1112, по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2383/29.08.2019г. на Кмета на Община Бургас за изменение, съгласно цитираните по-горе искания.

Със Заповед №2383/29.08.2019г. от НПИ №167.1112 с площ 1 014 кв.м. се обособява НПИ №167.391 с площ 500 кв.м., а НПИ №167.1112 променя площта си на 514 кв.м.

В регистъра към ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище НПИ №167.391 с площ 500 кв.м. се записва на Събка Пръвчева Иванова и Маргарита Иванова Иванова, в квоти, съгласно нотариален акт №42, т. XXI, д. 8216 от 1999г. на СВ гр. Бургас. НПИ № 167.1112 с площ 514 кв.м. се записва на н-ци на Соня Добрева Георгиева и на н-ци Димитър Тодоров Георгиев, съгласно н.а. №112, т.XIII, дело №3234/98г. за 500/514 кв.м. ид.ч., а 14/514 кв.м. се записват на н-ци на Калинка Щерионова Стаматова.

Със  Заповед №2383/29.08.2019г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл. експерт в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 


свали като pdf разглеждания: 325 последна промяна: 10:54:03, 09 октомври 2019