СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ВЕЛИКОВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ВЕЛИКОВ

Публикувано на: сряда, 09 октомври 2019
Валидно до: сряда, 23 октомври 2019, 10:54

 

ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ВЕЛИКОВ

УЛ."ЛОЗЕНГРАД"№11

ГР. АЙТОС

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2397/29.08.2019г. на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с която се възстановява правото на собственост на наследници на Рангел Стоянов Имперов, върху новообразуван поземлен имот №501.966 с площ 1 668 кв.м., находящ се в с.о."Острица 2", землище кв. Банево, по плана на новообразуваните имоти на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, град Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.707.966 по Кадастралната карта на гр. Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

          При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

     инж. Валентина Кръстева - младши експерт в отдел "Устройствено планиране"

           тел.: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 333 последна промяна: 10:55:11, 09 октомври 2019