Съобщение до Емануил Христов Томов

Съобщение до Емануил Христов Томов

Публикувано на: петък, 08 ноември 2019
Валидно до: петък, 22 ноември 2019, 15:20

 

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ ТОМОВ

Ж.К. ОБЕЛЯ 2, БЛ.245, ВХ. В, ЕТ.1, АП.50

ГР. СОФИЯ

 

 

Като наследници на Войно Христов Томов, Ви уведомяваме че постъпилото в Община Бургас заявление вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова,  ведно с проект за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №501.621 и №501.972 е разгледано заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 02.10.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №4/02.10.2019г. т.1 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното искане, с което от НПИ №501.621 с площ 499 и НПИ №501.972 с площ 3 015 кв.м. се обособява НПИ №501.621.

НПИ №501.621 става с площ 1 065 кв.м. и в регистъра към ПНИ 1000/1065 кв.м. ид.ч. се записват на Мария Христова Томова с документ за собственост - нотариален акт №67, т.XIII, дело №3911/1997г. на нотариус при БР и на Мария Христова Томова и Васил Христов Томов, наследници на Христо Василев Томов, съгласно нотариален акт №187, т. VII, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС, а 65/1 065 кв.м. ид.ч. се записват на н-ци на Трендафил Данчев Трендафилов. Отписва от НПИ №501.621 Воин Христов Томов, поради погрешно записване в ПНИ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас.

НПИ №501.972 става с площ 1 950 кв.м. и в регистъра към ПНИ остава записан на н-ци на Трендафил Данчев Трендафилов.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

 

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл. експерт в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 497 последна промяна: 15:20:59, 08 ноември 2019