Съобщение до Мария Паскалева Маджарова, Мария Димчева Стефанова и Петя Димчева Маджарова

Съобщение до Мария Паскалева Маджарова, Мария Димчева Стефанова и Петя Димчева Маджарова

Публикувано на: петък, 08 ноември 2019
Валидно до: петък, 22 ноември 2019, 15:21

 

МАРИЯ ПАСКАЛЕВА МАДЖАРОВА

УЛ."ДЕБЕЛТ" №11, ВХ.4, ЕТ.7

ГР. БУРГАС

 

МАРИЯ ДИМЧЕВА СТЕФАНОВА

Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.№29, ЕТ.8, АП.47

ГР. БУРГАС

 

ПЕТЯ ДИМЧЕВА МАДЖАРОВА

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.№182, ЕТ.6, АП.38

ГР. БУРГАС

 

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпилото заявление вх.№94-01-22564/10.07.2019г. от Мария Паскалева Маджарова за изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Каптажа", землище с.Изворище и регистъра към него, в обхвата на новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1092, ведно проект за изменение на същия.

Към заявлението си заявителката е приложила нотариален акт №118, дело №1253/1993г., на нотариус при БРС, с който Мария Паскалева Маджарова и Георги Димов Маджаров са придобили право на собственост върху парцел VII-общ, кв. 4 с площ 500 кв.м., находящ се в местност "Каптажа", землище с. Изворище.

Имотът, описан в цитирания по-горе нотариален акт отговаря на парцел VII-общ, кв. 4 по предходния кадастрален и регулационен план /КРП/ на м."Каптажа", землище с. Изворище от 1990г.

Парцел VII-общ, кв. 4 не е отразен в ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, и попада върху НПИ №167.1092, целият с площ 1 339 кв.м. НПИ №167.1092 в регистъра към ПНИ е записан на "незаявена собственост"

НПИ №167.1092, попада върху бивша нива №7 по помощен план /ПП/ към ПНИ, цялата с площ 3 000 кв.м., записана в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците в с. Изворище, м-ст Каптажа на "н-ци на Филип Димитров Станев".

Заявление вх.№94-01-22564/10.07.2019г., ведно с проекта за изменение на ПНИ  е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 02.10.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №4/02.10.2019г. т.2 от дневния ред.

                 Комисията е приела предложеното изменение на ПНИ на с.о."Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областен управител на Област Бургас, в обхвата на НПИ №167.1092, с което от него се обособява НПИ №167.918 с площ 500 кв.м., съгласно документа за собственост на заявителката и НПИ №167.2797 с площ 478 кв.м. НПИ №167.1092  променя площта си на 361 кв.м.

В регистъра към ПНИ НПИ №167.918 с площ 500 кв.м. се записва на Мария Паскалева Маджарова и на н-ци на Георги Димов Маджаров, съгласно нотариален акт №118, дело №1253/1993г., на нотариус при БРС, а НПИ №167.1092 с площ 361 кв.м. и НПИ №167.2797 с площ 478 се записват на н-ци на Филип Димитров Станев.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

 

В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1  от ПЗР към ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл. експерт в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 


свали като pdf разглеждания: 599 последна промяна: 15:23:36, 08 ноември 2019