Съобщение до Любен Георгиев Иванов

Съобщение до Любен Георгиев Иванов

Публикувано на: понеделник, 11 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 25 ноември 2019, 11:39

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

УЛ. "ГРАФ ИГНАТИЕВ" №43

ГР. ПАЗАРДЖИК

 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор 07332.103.14 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот № 103014 по КВС.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където като собственик на цитирания по - горе имот е записан Георги Любенов Иванов.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, уведомление за банкова сметка, нотариално заверено пълномощно от всички собственици на имота, в случай че давате съгласието си обезщетението да бъде преведено в съответната банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                                       11.11.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 493 последна промяна: 11:40:00, 11 ноември 2019