Съобщение до Зорка Страхилова Козарова

Съобщение до Зорка Страхилова Козарова

Публикувано на: петък, 15 ноември 2019
Валидно до: петък, 29 ноември 2019, 12:43

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:ЗОРКА СТРАХИЛОВА КОЗАРОВА , ГР. БУРГАС, КВ."ПОБЕДА", УЛ."БИСТРИЦА" №17, за изпратена ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед №832/01.04.2019г. за премахване на строеж: "Едноетажна пристройка към южната фасада на жилищна сграда с идентификатор 07079.660.143.1 по КК на гр.Бургас" на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, находящ се в ПИ с идентификатор 07079.660.143 по КК на гр.Бургас, представляващ УПИ V-128, кв.9 по плана на кв."Победа", гр.Бургас, с административен адрес ул."Бистрица" №17.В 14 /четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Дирекция "ЦАУ Възраждане", ж.к."Меден рудник", гр.Бургас, стая №5, тел.за връзка 056/907 466 - гл.специалист БКСВЕ - Стела Георгиева.


свали като pdf разглеждания: 403 последна промяна: 12:45:41, 15 ноември 2019