СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1079 ПО КК НА ГР.БУРГАС , ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № И-187/ 16.10.2019ГОД. НА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ГАТИ“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1079 ПО КК НА ГР.БУРГАС , ЗА ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № И-187/ 16.10.2019ГОД. НА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ГАТИ“

Публикувано на: понеделник, 25 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 09 декември 2019, 15:22

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

 

ДО

"ПАНДЖИ 2000" ООД

С УПРАВИТЕЛ КАЛОЯН ЯНЧЕВ ПАТРИКОВ

УЛ. "КОМСОМОЛСКА" № 5 Г, ЕТ. 4, АП. 15

КВ. САРАФОВО

ГР.БУРГАС

 

ВЕСЕЛИНА МИХАЛЕВА ГРАДЕВА

 

И ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1079 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж № И-187/ 16.10.2019год. на Началник отдел "Геодезия, архитектура, техничека инфраструктура"  на обект: 

"Кабел ниско напрежение (НН), тип NAY2Y-J 4х185SMмм2  от ТНН на трафопост, тип БКТП 1х800kVA-20/0, 4kV (ТП "708") в ПИ с идентификатор 07079.820.1020 по КК на гр.Бургас, УПИ I-45, м.15, местност"Манастирското", кв."Сарафово", гр.Бургас - положен в сервитута на съществуващи кабели към ТП "708", до ново електромерно табло тип ТЕПО (35М1ТЧ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.1466 по КК на гр.Бургас, УПИ XXV-56 в кв.77 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас", местонахождение ПИ с идентификатори 07079.820.1020, 07079.820.1079, 07079.820.1075, 07079.820.1205, 07079.820.1181 и 07079.820.1466  по КК на гр. Бургас.

На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ  Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред началника на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 

Гл.специалист   .............................

                                 /Ст. Янева/


свали като pdf разглеждания: 736 последна промяна: 15:22:58, 25 ноември 2019