Съобщение до наследниците на Трендафил Данчев Трендафилов

Съобщение до наследниците на Трендафил Данчев Трендафилов

Публикувано на: петък, 29 ноември 2019
Валидно до: петък, 13 декември 2019, 16:39

 

До наследниците на Трендафил Данчев Трендафилов

ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ

УЛ.ИВАН ВАЗОВ  № 14

ГР. НЕСЕБЪР                                                                                 94-01-4079

 

ВЕНЦИСЛАВ СПАСОВ ДИМИТРОВ

УЛ.ЧАЙКА  № 27

ГР. СВЕТИ ВЛАС

 

Като наследници на Трендафил Данчев Трендафилов, Ви уведомяваме че в Община Бургас е постъпило заявление вх.№94-01-4079/3/05.02.2019г. от Мария Христова Томова,  ведно с проект за изменение на  плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица"2, землище кв. Банево, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас,  в  обхвата на НПИ №501.621 и №501.972.

Към искането си заявителката е представила нотариален акт №67, дело №3911/1997г. на нотариус при БРС и нотариален акт №187, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС.

Съгласно нотариален акт №187, д. 031/1992г. на нотариус при БРС Ангелина Стефанова Томова, Мария Христова Томова и Васил Христов Томов, наследници на Христо Василев Томов, са придобили по давност недвижим имот пл. №191"а" с площ 1 000 кв.м.

Съгласно нотариален акт №67, дело №3911/1997г. на нотариус при БРС Ангелина Стефанова Томова дарява на Мария Христова Томова 1/3 ид.ч. от имот №5 с площ 1 000 кв.м.

От представените документи и събраните служебно такива се установи следната фактическа обстановка:

Описаният в нотариален акт №67, дело №3418/97 от 08.05.1997 г. имот отговаря на ползвателски имот №501.621 с площ 1065 кв.м. по помощен план /ПП/ към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о."Острица 2" землище кв.Банево, гр. Бургас.

Ползвателски имот №501.621 попада върху бивша нива №26 с площ 22 000 кв. м. по ПП към ПНИ на с.о."Острица 2" землище с.Банево, записана в разписния лист на имоти за стари собственици в с.о."Острица 2" на Трендафил Данчев Трендафилов.

Ползвателски имот №501.621 по ПП към ПНИ на с.о."Острица 2" землище с.Банево попада върху новообразуван поземлен имот /НПИ/ №501.621 и част от НПИ №501.972 по ПНИ на с.о. "Острица 2", одобрен със Заповед №РД-09-37/17.02.2006г. на Областен управител на Област Бургас.

В регистъра към ПНИ на с.о."Острица 2" землище кв. Банево, гр. Бургас, НПИ №501.621 с площ 500 кв.м. е записан на Воин Христов Томов без описан документ за собственост, а НПИ №501.972 с площ 3 015 кв.м. е записан на Трендафил Данчев Трендафилов без данни за документ за собственост.

От изложеното дотук следва да се заключи, че имотът, описан в представените нотариален акт №67, дело №3911/1997г. на нотариус при БРС и нотариален акт №187, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС не е отразен в ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас.

С предложения проект за изменение на ПНИ на с.о."Острица 2", землище кв. Банево, гр. Бургас се обособява имот съответстващ на правото им на собственост, придобито съгласно приложените документи за собственост.

С проекта за изменение на ПНИ на с.о."Острица 2" землище с.Банево се променя границата между НПИ №501.621 с площ 499 кв.м. и 501.972 с площ 3 015 кв.м.

-        НПИ №501.621 става с площ 1 000 кв.м. и в регистъра към ПНИ се записва на Мария Христова Томова с документ за собственост - нотариален акт №187, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС и нотариален акт №67, дело №3911/1997г. на нотариус при БРС и на Васил Христов Томов с документ за собственост - нотариален акт №187, т. VII, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС.

-        НПИ №501.972 става с площ 1950 кв.м. и в регистъра към ПНИ остава записан на н-ци на Трендафил Данчев Трендафилов.

Цитираното по-горе искане е разгледано заседание на Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 02.10.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №4/02.10.2019г. т.1 от дневния ред.

Комисията е приела предложеното искане, с което от НПИ №501.621 с площ 499 и НПИ №501.972 с площ 3 015 кв.м. се обособява НПИ №501.621 с площ 1 065кв.м.

Като в регистъра към ПНИ НПИ №501.621 за собственици на 1000/1065 кв.м. ид.ч. се записват Мария Христова Томова с документ за собственост - нотариален акт №67, дело №3911/1997г. на нотариус при БР и на Мария Христова Томова и Васил Христов Томов, наследници на Христо Василев Томов, съгласно нотариален акт №187, д. 5031/1992г. на нотариус при БРС, а 65/1 065 кв.м. ид.ч. се записват на н-ци на Трендафил Данчев Трендафилов.

НПИ №501.972 остава записан на н-ци на Трендафил Данчев Трендафилов.

С проекта за изменение на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.

В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.

В случай, че не възразите срещу решението на комисията преписката ще бъде изпратена в СГКК гр. Бургас за продължаване на процедурата по изменение на КККР на кв. Банево, гр. Бургас.

 

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

инж. Валентина Кръстева - мл. експерт в отдел "Устройствено планиране" тел: 056/907 289

 

 

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ

Началник на отдел "Устройствено планиране"     

 

              

4589

 


свали като pdf разглеждания: 584 последна промяна: 16:40:11, 29 ноември 2019