СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛОК 13, /ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5 И ВХ.6/ Ж.К.“ЗОРНИЦА“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В БЛОК 13, /ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5 И ВХ.6/ Ж.К.“ЗОРНИЦА“

Публикувано на: понеделник, 02 декември 2019
Валидно до: понеделник, 16 декември 2019, 15:10

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В  БЛОК 13, /ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5 И ВХ.6/ Ж.К."ЗОРНИЦА", ГР.БУРГАС ЗА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД № 3552 ОТ  21.11.2019ГОД.   НА   ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"  НА  ОБЩИНА БУРГАС, С КОЯТО   Е  ОДОБРЕН   ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ IV-125  В КВ.7 ПО ПЛАНА НА Ж.К."ЗОРНИЦА", ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Публикувано на :понеделник,  02 декември 2019год.

Валидно :  понеделник,  16 декември 2019год.

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ  НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА В  БЛОК 13, /ВХ.1, ВХ.2, ВХ.3, ВХ.4, ВХ.5 И ВХ.6/ Ж.К."ЗОРНИЦА", ГР.БУРГАС, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 07079.601.13 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед   № 3552 от  21.11.2019год.   на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен   Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ IV-125  в кв.7 по плана на ж.к."Зорница", Община Бургас, с което УПИ IV се отрежда за ПИ с идентификатор 07079.601.207  по КК на гр.Бургас,  променя се  функционалното му  отреждане от "за КОО" в "за жилищно строителство" и се  предвижда ново свободно застрояване със средна височина, с показатели за застрояване за устройствена зона Жг, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: : Височина до 15м; Пл.застр. до 80%, Кинт до 3.0; П озеленяване мин. 20% и паркиране в границите на УПИ

        Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

        На основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедта  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас. 

 

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

гл.специалист: Ст. Янева

 


свали като pdf разглеждания: 485 последна промяна: 15:11:16, 02 декември 2019