Съобщение звъв връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за издадени заповеди

Съобщение звъв връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ за издадени заповеди

Публикувано на: петък, 06 декември 2019
Валидно до: понеделник, 06 януари 2020, 14:52

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2772 и 07079.2.2773 по КК на гр.Бургас и УПИ II-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр.Бургас в с.о."Бизнес парк Бургас-1",

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3673/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.2772 и 07079.2.2773 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 по КК на гр.Бургас в с.о."Бизнес парк Бургас-1", с цел разширение на урбанизираната територия във връзка с чл.67а, ал.1 ППЗОЗЗ, с което да се променят границите на УПИ II и в него да се включат ПИ с идентификатор 07079.2.2772 и 07079.2.2773 по КК със запазване функционалното отреждане "за складова база за промишлени стоки", с предвиждане на ново свободно застрояване, разположено на нормативни разстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 3.0, Височина до 15м и Озеленяване минимум 30%.

 

Гл.специалист:..................                                                                                                                      /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.124а, ал.2, във връзка с чл.16 от ЗУТ със Заповед №3699/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.2033 по КК на гр. Бургас, с който да се обособи УПИ с функционално отреждане "за смесена сграда и ТП", с  предвиждане на ново свободно застрояване и установяване на показатели за застрояване за устройствена 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, в охранителна зона "А" съгласно чл. 10, ал.3, т.2 от ЗУЧК, както следва: както следва: Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Височина до 21м и Озеленяване минимум 20%.  

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор  07079.707.205 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ със Заповед №3700/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор  07079.707.205 по КК на гр.Бургас, с цел осигуряване на устройствени условия за изграждане на вилна сграда, като се предвижда ново свободно основно застрояване и допълващо застрояване, разположено на 4.0м. от имотните граници на съседните имоти, на 3.0 и 6.0м. от дъно на имота и на 5.0м. от съществуващ път, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП за устройствена зона 1/Ов, както следва: Височина до 7м., Плътност до 20%, Кинт до 0.8, Озеленяване минимум 70%.  

                                                                                                                                                                                                                             Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VI-1963 в кв.62 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.229 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ със Заповед №3701/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на КПИИ, състоящ се от изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-1963 в кв.62 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.229 по КК на гр.Бургас и ТИП за реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ VI-1963 в кв.62 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.229 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                                                                             Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ V-5 в кв.3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.831.5 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.150, ал.1 от ЗУТ със Заповед №3702/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на КПИИ, състоящ се от изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-5 в кв.3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.831.5 по КК на гр.Бургас и ТИП за Двуетажна жилищна сграда в УПИ V-5 в кв.3 по плана на зона "Хижи", парк "Росенец", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.831.5 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                                                                             Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХI-174 в кв.56 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.556 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3703/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХI-174 в кв.56 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.556 по КК на гр.Бургас, с който УПИ XI да се отреди за ПИ с идентификатор 07079.30.556 по КК на гр.Бургас, при запазване на функционалното отреждане "за жилищно строителство", с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 60%, Кинт до 1.2, Озеленяване минимум 40%.       

                                                                                                                                                                                                                     Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VI-20 и ХХVII-20 в кв.94 по плана на кв.Банево, гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3704/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ VI-20 и ХХVII-20 в кв.94 по плана на кв.Банево, гр.Бургас за обединяване на двата УПИ в един нов общ УПИ, с предвиждане на ново свободно застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, без промяна в отреждането и показателите за застрояване, съгласно действащ ПУП. 

                                                                                                                                                                                                                           Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VIII-212 в кв.16 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3705/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за  изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII-212 в кв.16 по плана на кв.Лозово, гр.Бургас за обособяване от УПИ на два нови самостоятелни УПИ, с функционално отреждане" за жилищно строителство", с предвиждане в тях на ново застрояване по общата им дворищно-регулационна граница, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 10м., Плътност до 60%, Кинт до 1.2, Озеленяване минимум 40%.  

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIV-2534 в кв.28 по ПУП-ПУР, в предвиденото разширение на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, ПИ с идентификатор 07079.2.2534 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ със Заповед №3706/29.11.2019г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХIV-2534 в кв.28 по ПУП-ПУР, в предвиденото разширение на гр.Бургас, в устройствена зона 13/Смф, ПИ с идентификатор 07079.2.2534 по КК на гр.Бургас за промяна функционалното му отреждане от "за складово търговска сграда и сгради на комплексното обществено обслужване" в "за смесена сграда и ТП" и промяна на конфигурацията на предвиденото застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, както следва: Височина до 21м., Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване минимум 20%.

                                                                                                                                                                                                                          Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 990 последна промяна: 17:49:30, 06 декември 2019