Съобщение до Кольо Койчев, Христо Вергиев и Динко Кандаров

Съобщение до Кольо Койчев, Христо Вергиев и Динко Кандаров

Публикувано на: сряда, 15 януари 2020
Валидно до: сряда, 29 януари 2020, 14:48

 

Община Бургас съобщава  Заповед №3277/25.10.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл..224а ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

      Община Бургас, съобщава на Кольо Господинов Койчев - Управител на "БРЕНД ОЙЛ" ЕООД; Христо Стефанов Вергиев, пълномощник на Мария Каменова Вергиева -Управител на "ВЕРЖ БИЛД" ЕООД и Динко Иванов Кандаров - Управител на "КОНСУЛТАНТ 7 БГ" ЕООД, че на основание чл.224а, ал.1 и ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №3277/25.10.2019г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за спиране изпълнението на всички видове строителни и монтажни работи на строеж с нарушение: "Еднофамилна жилищна сграда с фризьорски салон в партера" , находящ се в ПИ с идентификатор 07079.611.232 по КК на гр. Бургас (УПИ  XI-2122,  кв.34 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас), с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Софроний" №5.

      Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ "Приморие" (ул. "Александровска" №83, ет.2, ст.11).

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

      Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас

Главен специалист БКСВЕ - М. Димитрова

 


свали като pdf разглеждания: 816 последна промяна: 14:50:24, 15 януари 2020