Съобщение до Димо Иванов Вълков

Съобщение до Димо Иванов Вълков

Публикувано на: четвъртък, 16 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 30 януари 2020, 11:48

Община Бургас съобщава  Констативен акт №П-24/28.10.2019г., съставен на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията от служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ.

 

Община Бургас, съобщава на Димо Иванов Вълков, че на основание чл.225а, ал.2 от Закона за устройство на територията е съставен Констативен акт №П-24/28.10.2019г. за строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: "Дървен навес с площ 16.00 кв. м. и с височина 2.40 м., бетонова плоча под навеса с площ 16.00 кв. м. и дебелина 0.15 м. и непокрита дървена конструкция с площ 12.00 кв. м. и височина 2.40 м., изградени към североизточната фасада на сграда с идентификатор 07079.618.87.1 по КК на гр. Бургас", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.87 по КК на гр. Бургас, УПИ VІІІ-2285, кв.22 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас,  с административен адрес: ул. " Морска" №5, гр. Бургас, който е основание за започване на административно производство за издаване на заповед по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в стая №11 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска", №83).

Възражения по констативният акт могат да бъдат подавани до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ-Приморие" в 7 (седем) дневен срок считан от датата на съобщаване.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.


свали като pdf разглеждания: 320 последна промяна: 11:49:49, 16 януари 2020