Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщение за издадени заповеди на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: четвъртък, 16 януари 2020
Валидно до: събота, 16 януари 2021, 17:02

СЪОБЩЕНИЕ 
ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №106/15.01.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III и VIII в кв.27a по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.605.626, 07079.605.629 и 07079.605.628 по КК на гр.Бургас с предвиждане на ново свободно застрояване, разположено на нормативни разстояния от регулационните граници, с показатели за застрояване за устройствена зона 07079/19, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Плътност до 60%, Кинт до 3.0, Височина до 15м и Озеленяване минимум 30%.

- Със Заповед №107/15.01.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVIII в кв.25 по плана на ПЗ"Север", ПИ с идентификатор 07079.605.84 по КК на гр.Бургас и ПИ с идентификатор 07079.605.720 по КК на гр.Бургас.


свали като pdf разглеждания: 384 последна промяна: 17:04:20, 16 януари 2020