Съобщение до всички собственици с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.150

Съобщение до всички собственици с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" бл.150

Публикувано на: четвъртък, 16 януари 2020
Валидно до: сряда, 29 януари 2020, 17:16

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ОБЕКТИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.100 ПО КК
НА ГР.БУРГАС
АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС:
ГР.БУРГАС, Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛОК 150

Уведомяваме Ви, че е изготвен  проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ XIII в кв.7 по плана на ж.к."Славейков", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.602.478 по КК на гр.Бургас, с  което се променя отреждането на УПИ от "За ресторант" в "За жилищно строителство" , с предвиждане на ново застрояване с височина частично на 1ет, 4 ет/12м/. и 5ет./15м/, разположено на нормативни отстояния от регулационните граници и сгради в съседните УПИ, с градоустройствени показатели за устройствена зона "Жг", съгласно действащ ОУП, както следва: Височина - 5 ет./до 15 м/, Плътност на застрояване до 80%, Кинт до 3, Озеленяване минимум 20%, при запазване на свързано едноетажно застрояване по общата регулационна граница с УПИ XVIII, предвидено с действащ план.

Проектът   е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него  всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта  чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист  в Дирекция "Устройство на територията"
Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 407 последна промяна: 17:19:10, 16 януари 2020