СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XII-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1158 по КК на гр.Бургас

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ XII-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1158 по КК на гр.Бургас

Публикувано на: сряда, 22 януари 2020
Валидно до: сряда, 22 януари 2020, 16:12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ XII-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1158 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №152/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, aл.1, т.2 и ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ XII-133 в кв.5 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1158 по КК на гр.Бургас за включване на УПИ към уличната рагулация.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 1099 последна промяна: 16:13:09, 22 януари 2020