СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност „Пиринч тарла“, ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бур

СЪОБЩЕНИЕ до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност „Пиринч тарла“, ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бур

Публикувано на: сряда, 22 януари 2020
Валидно до: сряда, 22 януари 2020, 16:13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност "Пиринч тарла", ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №153/21.01.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-589 в кв.22 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.702.830 и УПИ I-14 в масив 27, местност "Пиринч тарла", ПИ с идентификатор 07079.12.917 по КК на гр.Бургас за преконфигуриране на УПИ.

Гл.специалист:.....................
/И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 181 последна промяна: 16:14:01, 22 януари 2020