СЪОБЩЕНИЕ до Зорка Страхилова Козарова и Радостина Радева Стоянова, Данаил Радев Стоянов, Ангел Радев Стоянов, Роза Радева Стоянова, Татяна Радева Стоянова и Сабрина Радева Стоянова чрез законните им представители Зорка Страхилова Козарова и Ради Живков С

СЪОБЩЕНИЕ до Зорка Страхилова Козарова и Радостина Радева Стоянова, Данаил Радев Стоянов, Ангел Радев Стоянов, Роза Радева Стоянова, Татяна Радева Стоянова и Сабрина Радева Стоянова чрез законните им представители Зорка Страхилова Козарова и Ради Живков С

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020, 15:22

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Зорка Страхилова Козарова и Радостина Радева Стоянова, Данаил Радев Стоянов, Ангел Радев Стоянов, Роза Радева Стоянова, Татяна Радева Стоянова и Сабрина Радева Стоянова чрез законните им представители Зорка Страхилова Козарова и Ради Живков Стоянов, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 3411/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, кв. "Победа", ул. "Бистрица" № 18.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.
Екземпляр от Заповед № 3411/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересовано лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.


свали като pdf разглеждания: 425 последна промяна: 15:23:24, 23 януари 2020