СЪОБЩЕНИЕ до Десислава Славчева Райкова и Никол Мирославова Райкова, София Мирославова Райкова и Александра Мирославова Райкова, чрез законните им представители Десислава Славчева Райкова и Мирослав Николов Райков

СЪОБЩЕНИЕ до Десислава Славчева Райкова и Никол Мирославова Райкова, София Мирославова Райкова и Александра Мирославова Райкова, чрез законните им представители Десислава Славчева Райкова и Мирослав Николов Райков

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020, 15:25

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Десислава Славчева Райкова и Никол Мирославова Райкова, София Мирославова Райкова и Александра Мирославова Райкова, чрез законните им представители Десислава Славчева Райкова и Мирослав Николов Райков, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 3413/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Стефан Караджа" № 4, ет. 2.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицата следва да подменят личните си документи.
Екземпляр от Заповед № 3413/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересовано лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.


свали като pdf разглеждания: 436 последна промяна: 15:26:20, 23 януари 2020