СЪОБЩЕНИЕ до Димка Колева Николова и Алекс Димков Николов и Николай Димков Николов чрез законния им представител Димка Колева Николова

СЪОБЩЕНИЕ до Димка Колева Николова и Алекс Димков Николов и Николай Димков Николов чрез законния им представител Димка Колева Николова

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020, 15:26

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Димка Колева Николова и Алекс Димков Николов и Николай Димков Николов чрез законния им представител Димка Колева Николова, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 3414/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицата на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, м.с. Върли бряг, бл. 6.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 3414/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересовано лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.


свали като pdf разглеждания: 470 последна промяна: 15:27:26, 23 януари 2020