СЪОБЩЕНИЕ до Никола Димитров Кадиев

СЪОБЩЕНИЕ до Никола Димитров Кадиев

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020, 15:30

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Никола Димитров Кадиев, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 3420/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по настоящ адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, к/с "Изгрев" бл. 43, вх. 7, ет. 6, ап. 14.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № 3420/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.


свали като pdf разглеждания: 518 последна промяна: 15:31:26, 23 януари 2020