СЪОБЩЕНИЕ до Пламен Иванов Диков

СЪОБЩЕНИЕ до Пламен Иванов Диков

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 06 февруари 2020, 16:33

Съобщение до Пламен Иванов Диков
с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8, и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър,

Община Бургас, съобщава покана с изх. №04-00-33/3/20.08.2019 г. на Община Бургас, съставена по реда на чл. 277 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)

Община Бургас, съобщава на Пламен Иванов Диков, с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Възраждане", блок №42, вх. В, ет. 3, ап. 8, и настоящ адрес: с. "Кошарица", ул. Искър, вилна зона "Чолакова чешма", общ. Несебър, че на основание чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), е съставена ПОКАНА с изх. №04-00-33/3/20.08.2019 г. на Община Бургас за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №829/01.04.2019 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" (СИРР) на Община Бургас, за премахване на строеж: "Навес с размери 2,00м/3,00м. - Обект №6 по схема", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.650.166 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ IV-106 в кв. 83 по плана на ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, с административен адрес: бул. Захари Стоянов №66.
Със съдържанието на поканата, можете да се запознаете в стая №5, от 9:00 ч. до 11:00 ч., находяща се в сградата на Дирекция "ЦАУ Възраждане", ж. к. "Меден Рудник", гр. Бургас.
Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация", Община Бургас- главен специалист БКСВЕ - Г. Христова.

 


свали като pdf разглеждания: 642 последна промяна: 08:50:11, 24 януари 2020