Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план

Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: четвъртък, 06 февруари 2020, 17:09

Съобщение за изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-25,37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, м."Келева нива", землище гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2212, 07079.2.2213, 07079.2.2015 по КК на гр.Бургас.

До Виолета Александрова Иванова
гр.Бургас, ж.к."Лазур"бл.104, ет.6, ап.11

До Георги Димов Димов
гр.Бургас, ж.к."Изгрев"бл.29, вх.1,ет.4

Емил Тодоров Димов
гр.Бургас, ж.к."Изгрев" бл.91, вх.1, ет.2, ап.7


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ III-25,37, УПИ IV-25,37 и УПИ V-25, масив 74, м."Келева нива", землище гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2212, 07079.2.2213, 07079.2.2015 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.
Тел. за справка:056/907299.

Гл.специалист: Ст.Колева

 


свали като pdf разглеждания: 635 последна промяна: 17:10:33, 23 януари 2020