Съобщение до Никола Джунев, Добри Бинев, Надя Бинева ,"Бета хоумс"ООД, Денис Ричардсън

Съобщение до Никола Джунев, Добри Бинев, Надя Бинева ,"Бета хоумс"ООД, Денис Ричардсън

Публикувано на: вторник, 28 януари 2020
Валидно до: вторник, 11 февруари 2020, 14:48

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ И НОСИТЕЛИ НА

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ"№70

КВ. САРАФОВО, УЛ. "АНГЕЛ ДИМИТРОВ"№66

КВ. САРАФОВО, К-С "АТЛАНТИС АТМОСФЕРА"

 

НИКОЛА РАДЕВ ДЖУНЕВ                                          

КВ. САРАФОВО, УЛ. "РАДИ НИКОЛОВ" №29

ГР. БУРГАС

 

ДОБРИ ГЕОРГИЕВ БИНЕВ

УЛ. "ПРОБУДА" №99

ГР. БУРГАС

 

НАДЯ КРЪСТЕВА БИНЕВА

УЛ. "ПРОБУДА" №99

 ГР. БУРГАС

 

"БЕТА ХОУМС" ООД

УЛ. "ПРОБУДА", №99, ЕТ.5

ГР. БУРГАС

 

ДЕНИС УОЛТЪР РИЧАРДСЪН

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3667/29.11.2019год. на Зам.-Кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.820.1044 по КККР на гр. Бургас, с който се предвижда да се обособи УПИ І-1044 в кв.72 по плана на кв. Сарафово, с функционалното отреждане "за жилищно строителство". 

Заповедта е изложена в стая №410 на Община Бургас  всеки ден  от 8,30 до 17,15 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                                                                                             28.01.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 666 последна промяна: 14:51:48, 28 януари 2020