Съобщение до Ясен Петров Христов

Съобщение до Ясен Петров Христов

Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: петък, 14 февруари 2020, 16:35

ДО

ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ 

Ж.К. "ПЛИСКА" №6, ВХ. В, ЕТ.4, АП.59

ГР. МОНТАНА 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3755/03.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.10.842 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №004329 по недействаща карта на възстановената собственост) и УПИ VI-329, кв.68, по плана на кв. Крайморие.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 278 последна промяна: 16:38:14, 31 януари 2020