Съобщение до Калинка Василева Радева

Съобщение до Калинка Василева Радева

Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: петък, 14 февруари 2020, 16:40

ДО

КАЛИНКА ВАСИЛЕВА РАДЕВА

"ПЕТИ КИЛОМЕТЪР" №12

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3721/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1975 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078019 по Картата на възстановената собственост) и УПИ IV, кв.22, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 299 последна промяна: 16:42:00, 31 януари 2020