Съобщение до Стоила Бонгалова и Димо Пенков

Съобщение до Стоила Бонгалова и Димо Пенков

Публикувано на: петък, 31 януари 2020
Валидно до: петък, 14 февруари 2020, 16:42

ДО

СТОИЛА НИКОЛОВА БОНГАЛОВА

УЛ. "ХАЙДУШКА ПОЛЯНА" №17

ВХ.В, ЕТ.4, АП.60

РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"

ГР. СОФИЯ

 

ДИМО ПЕТКОВ ПЕТКОВ

Ж.К "ИЗГРЕВ" БЛОК 120, ЕТ.1, АП.4

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3760/03.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1960 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл.№078008 по Картата на възстановената собственост, част от бивш парцел VIII, по плана бивш Централен стопански двор, "Пети километър", група "А", част бивш имот с пл.№078001) и УПИ V, кв.21, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.


свали като pdf разглеждания: 319 последна промяна: 16:43:19, 31 януари 2020