Съобщение до Слави Стефанов Главчев

Съобщение до Слави Стефанов Главчев

Публикувано на: понеделник, 03 февруари 2020
Валидно до: понеделник, 17 февруари 2020, 09:44

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СЛАВИ СТЕФАНОВ ГЛАВЧЕВ

УЛ. "ПЕРСЕНК" №59, ВХ. Б, ЕТ.23

ГР. СОФИЯ

 

 

Във връзка с постъпило заявление с вх. №70-00-7713/17.10.2018г. в Община Бургас, относно възникване на безсрочен сервитут на имоти засегнати от трасето на въздушен електропровод за обект: "ВЛ 400 kV от п/ст "Варна" до п/ст "Бургас" - преместване на ВЛ 400 kV "Черно море" пред п/ст "Бургас"" се установи, че трасето на въздушната електропроводна линия преминава през част от ПИ с идентификатор 07332.116.6 по КККР на землището на гр. Българово, съответстващ на имот №116006 по КВС.

За да се установи собствеността на имота е извършена служебна справка в регистрите на КК, където сте записан като собственик на цитирания по - горе имот.

Във връзка с горното и за да бъде изплатено определеното обезщетение, моля да предоставите в  Община Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровка" №26, ет.4, стая 410, уведомление за банкова сметка и копие на документа, с който се легитимирате като собственик.

В случай че сте извършили разпореждане със собствеността си, моля да ни предоставите данни за новия/те собственик/ци.

 

                                                                                                                         03.02.2019г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 569 последна промяна: 09:45:08, 03 февруари 2020