Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения

Съобщение за обнародвани в Държавен вестник решения

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: четвъртък, 05 март 2020, 09:38

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

 

В Държавен вестник бр.10 от 04.02.2020г. са обнародвани:

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №3-15/27.11.2019г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП - ПУР) за трасе на обслужващa улицa за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатори 07079.2.556, 07079.2.557, 07079.2.560, 07079.2.2446, 07079.2.663, 07079.2.664, 07079.2.665, 07079.2.666 по КК на гр. Бургас, местност "Вълчи връх" (бивша "Курт тепе") и местност "Дванадесетте" (бивша "Оникилика"), землището на гр. Бургас, в границите на с. о. "Бизнес-парк 1"/.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №3-17/27.11.2019г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на довеждащ водопровод от УПИ I - 2 (ПИ 07079.827.49 по КК на гр. Бургас) до УПИ I - 119, (ПИ с идентификатор 07079.827.119 по КК на гр. Бургас),  кв. Долно Езерово, гр. Бургас в територия извън съществуващите регулационни граници на населеното място в предвиденото разширение в устройствена зона 1/Пп съгласно ОУП на гр. Бургас.

Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.


свали като pdf разглеждания: 663 последна промяна: 09:44:06, 05 февруари 2020