Съобщение до Стефка Тодорова Ралева

Съобщение до Стефка Тодорова Ралева

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: сряда, 19 февруари 2020, 11:16

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СТЕФКА ТОДОРОВА РАЛЕВА 

Ж.К. "ЛАЗУР", БЛ.52, ВХ.1, АП.5

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните административни актове:

Решение №3732/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1955 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №00000288 по Картата на възстановената собственост), ПИ с идентификатор 07079.2.1956 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078011 по Картата на възстановената собственост), ПИ с идентификатор 07079.2.1957 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078012 по Картата на възстановената собственост)  и УПИ XII в кв.21, гр. Бургас;

Решение №3723/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1976 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078020 по Картата на възстановената собственост) и УПИ  VIII в кв.22, гр. Бургас;

Решение №3724/02.12.2019г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.2.1969 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078013 по Картата на възстановената собственост), ПИ с идентификатор 07079.2.1970 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №078014 по Картата на възстановената собственост) и УПИ XIV в кв.22, гр. Бургас.

            Решенията са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         05.02.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 592 последна промяна: 11:17:20, 05 февруари 2020