СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-17 И VI -17,18 В МАСИВ 83, МЕСТНОСТ „ХАЙНЛЪКА“, ЗЕМЛИЩЕ БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-17 И VI -17,18 В МАСИВ 83, МЕСТНОСТ „ХАЙНЛЪКА“, ЗЕМЛИЩЕ БУРГАС

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: сряда, 19 февруари 2020, 11:52

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА УПИ V-17  И VI -17,18 В МАСИВ 83, МЕСТНОСТ "ХАЙНЛЪКА", ЗЕМЛИЩЕ БУРГАС

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

 

 

ДО

НИКОЛА ИВАНОВ ТОДОРОВ

УЛ." АМИ БУЕ" №68, ЕТ.2, АП.6

КРАСНО СЕЛО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ГР. СОФИЯ

 

ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПЕНЧЕВ

К-С"ЗОРНИЦА" БЛ.21, ВХ.3, АП.7

ГР. БУРГАС

 

БОРИСЛАВА ВАНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА

УЛ. "ИВАН АЛЕКСАНДЪР" №19

ГР. НЕСЕБЪР

 

КИНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

УЛ."ВАРДАР" №1, ВХ.2, ЕТ.2, АП.22

ГР.БУРГАС

 

КЕТИ ИВАНОВА РУСЕВА

УЛ."БОЛЯРСКА" №7, ЕТ.5

ГР.БУРГАС

 

НИКОЛА МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

К-С"ЗОРНИЦА" БЛ.21, ВХ.1, АП.13

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ V-17  и VI -17,18 в масив 83, местност "Хайнлъка", землище Бургас, ПИ с идентификатори 07079.2.2165, 07079.2.2166, 07079.2.2167 по КК на гр.Бургас, с което се предвижда обединяване на трите имота в нов УПИ отреден " за складова база и офиси", с предвидено ново застрояване, с показатели за устройствена зона 13/Смф, в съответствие с ОУП на гр.Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен

срок.

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Главен експерт:  ...................................

                                  /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 558 последна промяна: 11:53:03, 05 февруари 2020