Съобщение за отчуждаване на имот в кв. "Банево"

Съобщение за отчуждаване на имот в кв. "Банево"

Публикувано на: сряда, 05 февруари 2020
Валидно до: сряда, 19 февруари 2020, 13:11

 

С Подробен устройствен план - План за улична регулация, одобрен с Решение №48-18/21.04.2011г. на Общински съвет-Бургас за нова обслужваща улица източно от бивш масив 39, местност "Нанелика", землище кв. Банево, гр. Бургас - в контактна зона с в.з. "Минерални бани" от о.т. 99 до о.т. 103, с трасе о.т.99-100-101-102-103, се засяга поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас (имот №064001 по недействаща КВС на з-ще кв. Банево, гр. Бургас), собственост на физически лица, целият попадащ в улична регулация.

            С писмо рег.№94-Д-918/14/30.01.2019г. на Главен архитект и директор на дирекция "Устройство на територията" при Община Бургас е обоснована необходимостта от извършване на отчуждително производство за попадащия в улица ПИ с идентификатор 07079.13.1426, целият с площ 537 кв.м по КККР на гр. Бургас.

С цел реализиране предвижданията на плана и във връзка с инвестиционна инициатива на Община Бургас за изграждане на  гореописаната улица, имотът предмет на отчуждаване, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1426, целият с площ 537 кв.м па КККР на гр. Бургас е включен в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020г., приета по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в раздел VІ "Отчуждаване за обекти на публичната общинска собственост".

Посоченият имот е собственост на наследници на Желю Динев Гъдев, както следва: Марина Кръстева Кунева с ЕГН , Красимир Йорданов Кунев с ЕГН , Светлана Йорданова Михайлова с ЕГН , Тодор Димитров Баев с ЕГН , Станимира Тодорова Колева с ЕГН и Емануил Тодоров Баев с ЕГН , съгласно Решение № 32 от 08.05.2000г. на Поземлена комисия - гр. Бургас и Удостоверение за наследници изх. № ЕД-3872/10.12.2019г., издадено от Община Бургас, при равни квоти (по 1/6 ид. части за всеки).

            В съответствие с изискванията на чл.22, ал.3 от ЗОС, Община Бургас е възложила с покана изх. №70-00-8611/06.11.2019г. до оценител, член на Камарата на независимите оценители в България, изготвяне на пазарна стойност на обезщетение за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас (имот №064001 по недействаща КВС на з-ще кв. Банево, гр. Бургас). Оценителският доклад е предаден на 14.11.2019г. с приемо-предавателен протокол от същата дата.

            При определяне на пазарната стойност на имота, предмет на отчуждаване, оценителят е взел предвид предназначението му преди влизане в сила на ПУП-ПУР и е изследвал всички сделки с имоти с подобни характеристики в близост до отчуждавания имот, регистрирани в Служба по вписванията - Бургас, в рамките на последните 12 месеца от възлагането, считано от 01.11.2018г. до 31.10.2019г., отговарящи на изискванията на §1,

т.2 и т.3 от ДР на ЗОС - "имоти със сходни характеристики" и "имоти, намиращи се в близост до отчуждаваните имоти", по които поне едната от страните е търговец. Заключението на оценителят е, че в изискуемия по закон, срок има вписани 8 броя сделки, отговарящи на изискванията. В резултат на изготвената от оценителя експертна оценка, при спазване разпоредбите на чл.22, ал.5 от ЗОС, във връзка с разпоредбата на §1, т.2 от ДР на ЗОС, равностойното парично обезщетение е определено в размер на 1943,94 (хиляда деветстотин четиридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки) лв.

            В съответствие с изискванията на чл.25, ал.1 от ЗОС, обявление за имота, предмет на отчуждаване и размера на дължимото обезщетение, е публикувано: във вестниците "24 ЧАСА" на 28.11.2019г., "ТРУД" на 28.11.2019г. и "ЧЕРНОМОРСКИ ФАР" 28.11.2019г., на интернет страницата на Община Бургас на 27.11.2019г., и на таблото за обявления на източната фасада на сградата на Община Бургас на ул."Александровска" №26.

            Ето защо, като взех предвид, че е определено равностойно парично обезщетение в съответствие с предназначението на имота, оценката е изготвена в предвидения в чл.22, ал.10 тримесечен срок, изтекъл е едномесечния срок от публикуване на обявлението по чл.25, ал.1, установих, че са налице условията за издаване на настоящата заповед.

            Предвид изложеното и на основание чл. 101 от Закона за собствеността, чл. 205, т. 1 и т. 2 от Закона за устройство на територията, чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и с оглед задоволяване на важни обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин,  

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

І.ОТЧУЖДАВАМ  поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426, целият с площ 537 кв.м по КККР на гр. Бургас (имот №064001 по недействаща КВС на з-ще кв. Банево, гр. Бургас), от собствениците на имота, както следва:

1. МАРИНА КРЪСТЕВА КУНЕВА с ЕГН и постоянен адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 84, ет. 9, ап. 18, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

2. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КУНЕВ с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ул. "Пиротска" №15, ет. 2, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

3. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА с ЕГН и постоянен адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 84, ет. 9, ап. 18, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

4. ТОДОР ДИМИТРОВ БАЕВ с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 1, вх. 1, ет. 6, ап. 24, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

5. СТАНИМИРА ТОДОРОВА КОЛЕВА с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл. 40, вх. 1, ет. 8, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

6. ЕМАНУИЛ ТОДОРОВ БАЕВ с ЕГН и постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. "Зорница", бл. 1, вх. 1, ет. 6, ап. 24, за 89,50/537 (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни от петстотин тридесет и седем) кв.м. ид.части от поземлен имот с идентификатор 07079.13.1426 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 537 кв.м.

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ обезщетение за собствениците на отчуждения имот в размер на 1943,94 (хиляда деветстотин четиридесет и три лева и деветдесет и четири стотинки) лв., разпределени съобразно квотите на съсобственост, както следва:

1. МАРИНА КРЪСТЕВА КУНЕВА - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

2. КРАСИМИР ЙОРДАНОВ КУНЕВ - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

3. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

4. ТОДОР ДИМИТРОВ БАЕВ - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

5. СТАНИМИРА ТОДОРОВА КОЛЕВА - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

6. ЕМАНУИЛ ТОДОРОВ БАЕВ - 323,99 (триста двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) лева.

 

ІІІ. Сумите по точка ІІ да бъдат преведени в едноседмичен срок от влизане в сила на настоящата заповед по сметки на правоимащите, открити от Община Бургас в "Общинска банка" АД - клон Бургас.

            ІV. Ако към момента на влизане в сила на тази заповед отчужденият имот е обременен с вещни тежести, дължимото парично обезщетение да се изплати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

V. Имотът да бъде завзет след изплащане на обезщетението.

            Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 25, ал. 3 и ал. 4 от от ЗОС.

Копие от заповедта да се постави на определените за това места - на таблото за обявления в сградата на Община Бургас, ул."Александровска" №26, на таблото за обявления в сградата  на дирекция "ЦАУ - Освобождение", на чиято територия се намира имотът, предмет на отчуждаване и да се публикува на интернет страницата на общината.

            Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ                                    

 Кмет на Община Бургас                                                                            

 

 


свали като pdf разглеждания: 636 последна промяна: 20:58:45, 05 май 2020