Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на части от имоти - собственост на физически лица

Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на части от имоти - собственост на физически лица

Публикувано на: петък, 07 февруари 2020
Валидно до: петък, 28 февруари 2020, 11:10

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал.1 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост и влязло в сила изменение на ПУП-ПУР за трасе на нова велоалея в обхват от о.т.623 и о.т.624 до о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север", в съответствие с действащ ОУП на град Бургас и ПУП- ПУР за трасе на обслужваща улица и нова велоалея в обхват от о.т.18 и о.т.19 по плана на ПЗ "Север" до о.т.54 по плана на кв. Лозово, в предвиденото разширение на населеното място по одобрения ОУП на град Бургас, одобрено с Решение № 23-22/31.01.2017г. на Общински съвет - Бургас, с оглед задоволяване на важни и значими обществени интереси, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, Община Бургас открива процедура за принудително отчуждаване на части от имоти - собственост на физически лица, както следва:

 

Вид имот

№ имот по недействаща КВС на з-ще кв. Лозово

Идентификатор

по КККР на

гр. Бургас

Местона-хождение

Площ

на имота

Площ за отчужда-

ване /кв.м/

Собственик

Размер на дължимото обезщетение /лв./

 

ПИ

 

024009

 

07079.4.868

землище

кв. Лозово,

гр. Бургас

 

50010 кв.м

 

 

43 кв.м

Панайотка Атанасова

Георгиева

 

53,32 лв.

 

ПИ

 

024018

 

07079.4.967

землище

кв. Лозово,

гр. Бургас

 

37150 кв.м

 

71 кв.м

Динко Тодоров Колев

 

88,04 лв.

 

ПИ

 

023019

 

07079.4.764

землище

кв. Лозово,

гр. Бургас

 

3921 кв.м

 

24 кв.м

Станка Кирова Кирова и Захаринка Кирова Панайотова

 

29,76 лв.

 

ПИ

 

000080

 

07079.4.898

землище

кв. Лозово,

гр. Бургас

 

2001 кв.м

 

160 кв.м

Атанас Николов Стефанов, Еленка Николова Райкова, Минка Николова Славова, Николинка Божилова  Господинова, Георги Божилов Бояджиев

 

19,84 лв.

 

 

ПИ

 

000067

 

07079.4.972

землище

кв. Лозово,

гр. Бургас

 

4676 кв.м

 

954 кв.м

Димитринка Николова Николова и Елена Николова Маджарова

 

1 182,96 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО:

 

1 373,92 лв.


свали като pdf разглеждания: 618 последна промяна: 11:11:28, 07 февруари 2020