Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: петък, 07 февруари 2020
Валидно до: петък, 21 февруари 2020, 14:21

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ VIII- 475, КВ.13 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.475 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

 год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ВИОЛЕТА АТАНАСОВЕ БУВЕ

КВ.САРАФОВО, УЛ."ОКТОМВРИ" №62

ГР.БУРГАС

 

ТАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

КВ.САРАФОВО, УЛ."РОДОПИ" № 4

ГР.БУРГАС

 

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

КВ.САРАФОВО, УЛ."ТВЪРДИЦА" №18

ГР.БУРГАС

 

"ГАМА ВИА 2" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"БЛУ ГАЛАКСИ" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"ЗЕТА ВИА 2" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"ГАЛИНА 39" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"ГАЛЕКСИАНА" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"ТИМОН ТРЕЙД" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЕВИНТОВ

УЛ."ЦАР САМУИЛ" №20, ЕТ.2

ГР.БУРГАС

 

"ИДЕАЛСТРОЙ 6" ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

КРАСИМИР ЯНКОВ СТОЯНОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ."РАДИ НИКОЛОВ" № 26

ГР.БУРГАС

 

РУМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.35, ВХ.3, ЕТ.7, АП.24

ГР.БУРГАС

 

ЯНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ."РАДИ НИКОЛОВ" №  37

ГР.БУРГАС

 

ЮЛИЯ ДЗЮБАЙЛО

 

АНДРЕЙ АНТОНЕНКО

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация  и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VIII- 475, кв.13 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.475 по КК на гр.Бургас, като за УПИ се установи устройствена зона Жс, с показатели за застрояване в съответствие с ОУП и се предвиди нова свободно стояща застройка със  средна височина до 12м., на нормативни отстояния от регулационни граници и до съществуващи сгради, включително през дъно и улица.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен

срок.

 

Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Главен експерт:  ...................................

                                  /арх. Ивелина Дафова/

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 929 последна промяна: 14:21:49, 07 февруари 2020