Съобщение до всички лица участници в процес на строителството на сгради - възложители, технически ръководители и консултанти

Съобщение до всички лица участници в процес на строителството на сгради - възложители, технически ръководители и консултанти

Публикувано на: петък, 07 февруари 2020
Валидно до: събота, 29 февруари 2020, 16:58

ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26
тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14
www.burgas.bg; електронна поща: [email protected]

До: Всички лица участници в процес на строителството на сгради - възложители, технически ръководители и консултанти

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Изпълнение на нормативно установени изисквания за предоставяне на информация от лицата участници в процес на строителството - възложители, технически ръководители и консултанти, съгласно промените в чл. 14 и чл. 15 от Закона за местните данъци и такси, ДВ бр. 98/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., и последни промени с ДВ бр. 96/2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

 

Община Бургас съобщава на всички лицата участници в процеса на строителството на сгради - възложители, технически ръководители и консултанти, че съгласно промените в чл. 14 и чл. 15 от Закона за местните данъци и такси , ДВ бр. 98/2018 г., в сила от 01.01.2019 г., и последни промени с ДВ бр. 96/2019 г., в сила от 01.01.2020 г. необходимите данни по чл. 14, ал. 2 за определяне на данъка за новопостроените сгради и/или на самостоятелните обекти в тях се предоставят на служителите на администрацията на община Бургас от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж, по образец, определен от министъра на финансите.

 Възложителите на новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, следва да подадат в срок до 29 февруари 2020 г. на администрацията на община Бургас данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Поради въвеждане на облагаемост и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), лицето упражняващо строителен надзор или техническият ръководител - за строежите от пета категория, е задължено да предостави на данъчната служба на община Бургас екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ в едноседмичен срок от съставянето му.

 

Образец на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси може да бъде изтеглен от тук: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/1022/41080

Изготвил съобщението:
инж. Анелия Стефанова Георгиева
Главен експерт КСВЕ
Дирекция "Устройство на територията"


свали като pdf разглеждания: 1547 последна промяна: 17:00:59, 07 февруари 2020